โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด เขตสุขภาพที่ 11

ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครให้ชัดเจน

(เฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมประชุมกลุ่มที่ 3 ที่สมัครเข้าร่วมประชุม เฉพาะวันที่ 1-4 สิงหาคม 2560 เท่านั้น)


ลากไฟล์ภาพมาวางที่นี่ หรือ เลือกไฟล์ภาพที่นี่